sels in tibetaan belânet op it lêst yn see
EDWIN DE GROOT
afûk, 2016

Dizze bondel fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wislawa Szymborska:
Je bent - je moet voorbijgaan.
Je gaat voorbij - en alles is oké.

By wat der sa op syn wei komt, spilet by Edwin de Groot it besef fan it tydlik-wêzen fan de dingen in grutte rol. Mei wikseljende konklúzjes oer it tydlike fan alles wat is jout er dat besef foarm yn taal.

Wynsmyt

Dichters binne hege skoatige skepsels
Dy’t mei houtenklazerige krunen
as folfallen seilen de wyn fange

Mei net oan te ûntkommen it lotgefal
dwers oer it paad smiten te wurden
sa ta keninkriken ferfalle oan kordate kappers
mei bilen en kachels

Oaren oer dizze titel
Arjan Hut, De Moanne 07-03-2017 (fraachpetear)
Sietse de Vries, LC 24-02-2017 (fraachpetear)
Eppie Dam, LC 03-02-2017 (besprek)
Hans Franse, Meander 27-05-2018 (recensie)