Moard út it ferline
Nelly jongsma-de jong
KFFB, 2016

Moard út it ferline giet oer in misdied fan fyftich jier âld dy’t noait oplost waard. Klaas Swart, in boekhâlder út Grins, plege doe mei in pear maten in oerfal op in juwelier. Ek al ferrûn de oerfal sels perfekt, de ôfwikkeling betearde hiel wat minder. Om de bút te ferstopjen hie Klaas help nedich, wêrmei’t er ûnskuldige minsken yn syn misdied behelle. Fyftich jier letter siket syn misdied noch altyd om slachtoffers.

Mear oer dizze titel
Doeke Sijens LC 01-04-2016