de foet by de kûle
rommert tjeerdsma
kffb, 2016

De foet by de kûle is de sânde roman fan Rommert Tjeerdsma. Bareld hat ta grutte argewaasje fan syn heit betocht dat er graach keunstner wurde wol. Richtsje, de op ien nei âldste dochter fan Lysbet Brolsma, in widdo dy’t har man yn it lêst fan de oarloch ferlear, hat ek in doel: sy sjocht harsels al as juffer foar de klasse stean. As dy twa inoarren moetsje is it leafde op it earste gesicht. It klinkt allegear moai, mar dochs blykt de werklikheid lykas sa faak spulbrekker te wêzen.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 17-06-2016