reinke
neeltje bonnema
bornmeer, 2017

Dit boek fertelt in lytse skiednis fan in grutte frou.

De Waadhoeke yn it midden fan de njoggentjinde iuw. Yn in lyts herberchje oan de seedyk wurdt yn 1844 in famke berne. Reinke Heeringa is har namme. Har heit is fisker en kastlein. As Reinke fiif jier is stjert har mem yn it kreambêd. Fiif jier letter trout heit op’e nij.

Reinke is grut en sterk foar har leeftyd en wurdt al rillegau ynset foar swier wurk. Nei twa mislearre leafdes bliuwt hja nei it ferstjerren fan har heit en styfmem allinnich achter. Nei in frjemde misstap rekket hja hieltyd mear oan de drank. AIles rekket yn ferfal en it spul wurdt ferkocht. De nije eigner, dy’t ûnmeilydsum is, ‘keapet’ Reinke der by. As hja fiif jier letter mei de famylje nei in pleats oan de Hoarnestreek ferhuzet, lit de boer him noch ien kear fan syn wreedste kant sjen.

Dit is it ferhaal fan in frou dy’t, troch har skiednis en har wêzen, net paste yn de mal dy’t har tiid foar har getten hie, ek al woe se it noch sa graach.

Oaren oer dit boek
Sietse de Vries, LC 05-10-2017 (petear n.o.f. Reinke)
Doeke Sijens, LC 24-08-2018