stikel en it koartste paad nei lange prins
Janneke de boer
utjouweij louise, 2017

Tusken beareklau en blebberbei ferfeelt Stikel him te pletter. Oant de postdo in keninklik kefert delbringt. Stikel laket as er de útnûging lêst en ropt bliid: ‘Ik mei op it feest fan Lange Prins komme!’ Help de stikelbaarch in hantsje en sykje tegearre it koartste paad nei Lange Prins.
Yn dit printeboek kombinearret Janneke de Boer proaza en poëzij mei in eigen wize fan yllustrearjen.

Oaren oer dizze titel
Rynk Bosma, De Moanne 28-09-2017
Tjitske van Dijk, Tante Tjits, 14-09-2017