dj elle en oare linkkferhalen
Marrit de schiffart en anne marije bloem (gearst.)
AFÛK, 2017

It boek is gearstald troch Marrit de Schiffart en Anna Marije Bloem. It befettet koarte ferhalen dy't earder ferskynden yn it tydskrift LinKk (2006-2017) foar it fuortset ûnderwiis.

Oaren oer dizze titel