boem is ho!
Anny de jong
Audiofrysk, 2017

In deagewoane groep. In ‘nije’ (in opskepperke), in famke yn in rolstoel (mar net silich), in jonkje dat sljocht is op pankoeken, in juf dy’t op har jierdei soarget foar in spannende ferrassing en ek noch…Mei yllustraasjes fan Yke Reeder.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, TanteTjits 26-06-2017