heksegrytta
hanneke de jong
bornmeer, 2017

Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek in nuverenien. Daliks al, as se it lokaal ynstapt. It is krekt as sjocht Grytta dwers troch har hinne… Soe Grytta, lykas har beppe, bysûndere krêften hawwe? Heksegrytta is in ferhaal oer freonskip en oer hoe’tsto dy in hâlding joust yn in klasse dêr’t nimmen dy ken. Soms dochst wat dat ferkeard útpakt en barre der dingen dy’tst fan tefoaren noait betinke koest.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, TanteTjits 13-10-2017