wat in ein!
Jan schotanus
Audiofrysk, 2017

Heit sliept as in baarch. ‘Hee! Hee! Wekker wurde. Derút. Mûzen. Mûzen yn de tinte. Wy wolle yn de auto,’ sist mem. ‘No, famke. Mûskes? Yn de tinte?’ ‘Derûnder! En gniis net. It is net leuk.’ Wim en Afke wolle graach op fakânsje. Omdat har eigen auto stikken is, hat heit ien hierd, in âlde ‘ein’. Heit fynt him prachtich, mar it wurdt wol in hiel oare fakânsje as oare jierren. De camping yn Frankryk helje se, mar dan begjinne de aventoeren…Mei yllustraasjes fan Linda de Haan.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, TanteTjits 26-06-2017