drift
jan minno rozendal
kffb, 2017

Dokkum, begjin tweintichste iuw. Noch foar't de legereskoallejierren foar Nelly op 'e ein rinne leit har takomst eins al fêst. Dat betsjut: net fierder leare mar mem helpe mei de soarch foar de grutte húshâlding. Of oars moat se mar by in boer oan it wurk. Nelly hat lykwols in heger doel yn ‘e holle, se dreamt oer in takomst dy't har út har nearzich lyts wrâldsje frijmeitsje sil. Mar oan har lot is net te ûntkommen. Op har ierde is gjin plak foar dreamers. Al besykje guon noch sa om har fan it tsjinoerstelde te oertsjûgjen.

Oaren oer dizze titel
J. Kommerie, Nieuwe Dockumer Courant 23-01-2017 (nijsartikel)
Doeke Sijens, LC 14-04-2017
Sietse de Vries, LC 28-04-2017 (fraachpetear)