Libben reach
greet andringa
friese pers boekerij, 2008

Yn Libben reach begiet in jonge frou, Geeske, in ûngelok oan har eigen bern. Nei dat foarfal ûndersiket se de oarsaak fan her grouwélige died. Al skriuwendewei befrijt se har fan it ‘libben reach’ dêr’t se har yn smoard fielt: har grutte famylje en de faak dierbere yllúzjes en ferwachtingspatroanen dy’t se fan thús meikrigen hat. Geeske is dokter fan berop en skriuwt by it losheljen fan it reach benammen oer fjouwer froulju: har beppe Gertrud, har nichtsje Nynke, har tante Elza en oer harsels. Sa ûntstiet in byld fan trije generaasjes.en fan Geeske har achtergrûn.

Libben reach
ferskynde as nûmer 3 yn de rige Fryske modernen.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 7-3-2008 (fraachpetear)
Yvonne Dijkstra, FD 31-05-2008
Jetske Bilker, LC 12-8-2008
Elske Schotanus yn de Moanne 2008, nr. 5, s. 28-30 en op eigen webside
IJsbrand van den Berg, Boeklog
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite
IJsbrand van den Berg, Ensafh 02-04-2010
Henry Baron yn World Literature Today, The Free Library 01-03-2009