Yn 'e wyn
Hobbe akkerman en oaren
friese pers boekerij, 2008

Frachtweinsjauffeur Gerke de Vries wurdt by in ferkearskontrôle yn ’e buert fan Marseille pakt troch de Frânske narkotikabrigade. Yn syn wein blykt in grutte partij kokaïne ferstoppe te wêzen. Mei brieven en e-post besykje echtgenoate Aly, kollega’s en freonen fan Gerke derachter te kommen wat der no krekt bard is.
Dizze ‘brieveroman’ is skreaun troch seis kursisten fan de koarteferhalekursus dy’t dosinten Hylke Tromp en Akky van der Veer yn it kursusjier 2007-2008 by Tresoar joegen.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 07-11-2008 
Jaap Krol, Elske Schotanus, de moanne nr. 9 2008 s. 38-39 en op eigen website