Genesis abbekatekantoar
Sjieuwe Borger
venusboek, 2008

Dosint Sybren Brouwer hat syn nocht fan it wittenskiplik wurk oan de universiteit en rekket oan de slach by in abbekatekantoar. Mar dat falt him smoarch ôf. It iennige dat telt is omset meitsje en dêr moat alles, ek it priveelibben, by opset wurde.
In pear ljochtpuntsjes binne der al: Jildau, dy’t belangstelling foar him toant, en de fleurige Erik. Mar is dat op ’en doer genôch?

Oaren oer dizze titel
Gerbrich van der Meer, FD 23-02-2008 (fraachpetear)
Jetske Bilker, LC 28-03-2008
Elske Schotanus, de Moanne nr. 4 2008 s. 34-35 en op eigen website
Eric Hoekstra, Ensafh 23-05-2008 
Jaap Krol,  FD 21-06-2008