rauwe fisken op wynfearwolkens
SIMON OOSTING
bornmeer, 2007

Rauwe Fisken op wynfearwolkens is de debútbondel fan Simon Oosting. Ferdield oer fjouwer skiften bringt er gedichten oer de tiid en it ferrinnen derfan, de see as ferneatiger en romteskepper, oantinkens oan syn bernetiid en tafrielen oer in ik-figuer dy't him hieltyd mear in bûtensteander fielt.

Foar dizze bondel krige Simon Oosting yn 2008 de publykspriis dy't by de Fedde Schurerpriis hearde takend.

Oaren oer dizze titel
Harmen Wind, LC 23-11-2007
Leeuwarder Courant, 12-12-2008 (oer útrikking Fedde Schurerpriis)
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite