De skoskerinner
eppie dam
van wijnen, 2007

De skoskerinner is it libbensferhaal fan Henk Kroes, dy’t al in libben lang midden yn de Fryske maatskippij syn plak ynnimt. Dernjonken hat hy nochal wat ôfreizge, mei nammen op ’e fyts. Oer al dy dingen, de Alvestêdetocht, it Fryske Gea, en syn fytstochten, komt hy yn dit boek op ’e tekst. Skriuwer Eppie Dam lit ek oaren oan it wurd, en jout syn eigen analyses.
De Nederlânske ferzje ferskynde ûnder de titel De stayer. De weg van Henk Kroes.

Oaren oer dizze titel
Haro Hielkema, Trouw 17-12-2007
Jaap Krol, FD 15-03-2008