Zolang de wind van de wolken waait
ferskate auteurs
uitgeverij bert bakker, 2007

In dit boek wordt de geschiedenis van de Friese literatuur behandeld.

Profiel van het boek

- 10 hoofdstukken, 10 verschillende auteurs
- Chronologisch; toneel en jeugdliteratuur apart behandeld

Inhoudsopgave
1 Het perk uitgezet – Teake Oppewal
2 Literatuur van recht en vrijheid. Geschreven Fries tot 1540 – Oebele Vries
3 Literatuur voor liefhebbers. Van 1540 tot 1822 – Philippus Breuker
4 Meer literatuur voor meer mensen. Van 1822 tot 1915 – Tineke Steenmeijer-Wielenga
5 In de vaart der volkeren. Van 1915 tot en met 1945 – Jelle Krol
6 ‘De binding verbroken’. Van 1945 tot eind jaren zestig – Babs Gezelle Meerburg
7 De bezem door de verzen. De poëzie vanaf 1967 – Harmen Wind
8 Experiment versus psychologie. Het proza na de jaren zestig – Jabik Veenbaas
9 Van steen des aanstoots tot boegbeeld. Toneel, kleinkunst, film vanaf 1860 – Bouke Oldenhof
10 Literatuur voor jonge lezers. Van 1846 tot nu – Jant van der Weg-Laverman

- Kaderteksten met interessante onderwerpen
- Registers
- Rijk geïllustreerd
- Bladerboek + Leesboek + Naslagwerk

580 Illustraties

- Handschriften bv. Reiner Bogerman, Ypk fan der Fear (Laverman!)
- Omslagen: vooral die van tijdschriften erg interessant
- Literaire ‘gebeurtenissen’:  prijsuitreikingen, belangrijke optredens
- Auteursafbeeldingen: fotoseries, portretten
- Cartoons / Grafieken
- Zoveel mogelijk fotografen en vormgevers zijn vermeld

3 Registers

- Personen ca. 1150. 80% Fries, 20% niet-Fries.
- Levensjaren vermeld / pseudoniemen opgehelderd.
- Titelregister: bv Minskrotten-rotminsken en De verwoesting van Leeuwarden
- Zaaknamen 

Anderen over deze titel
Sietse de Vries yn LC 31-3-2006
Fedde Dykstra, ferslach jûn oer it boek LC 20-4-2006
Gerbrich van der Meer, idem, FD 20-04-2006
Abe de Vries besprek yn LC 21-4-2006
Trinus Riemersma, kollum yn LC 26-04-2006
Tsead Bruinja Trouw 8-4-2006 en  
Pieter de Groot LC 26-5-2006
Atte Jongstra yn de NRC 28-7-2006 
Jelle Krol, FD 10-03-2006
Pieter de Groot LC 12-3-2010
Ernst Bruinsma, Hooy & gras 21-01-2012, eerder in Ons Erfdeel, 50 (2007), 1 (februari), p. 154-157