It each fan de griffioen
ferskate auteurs
útjouwerij fryslân, 2006

In nijsgiriige samling mei ferhalen, gearstald troch Ernst Bruinsma en Baukje Wytsma, fan hjoeddeiske skriuwers, dy't sjen lit dat it Fryske proaza op in heech nivo stiet. Eigensinnich, dat is it wurd dat dizze ferhalen nei foarm en ynhâld mienskiplik hawwe.
De bydragen binne fan Wilco Berga, Sjoerd Bottema, Anne Feddema, Josse de Haan, Bouke van der Hem, Eric Hoekstra, Aggie van der Meer, Simon Oosting, Durk van der Ploeg, Elske Schotanus, Willem Schoorstra, Jabik Veenbaas, Harmen Wind en Henk Wolf.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 30-03-2007