Lytse do
marga claus
útjouwerij fryslân, 2006

As har dochter ûnbedoeld swier reket, hâldt Kike in deiboek by. Mei oandacht observearret se de inerlike en uterlike groei fan in jonge frou dy’t har opfolget yn it trochjaan fan nij libben. Tagelyk leit se fêst wat dy ûnferwachte nije diminsje by harsels teweech bringt.

Oaren oer dizze titel
Hinne Bokma, Op ’e Skille 23-11-2006 (fraachpetear)
Jetske Bilker, LC 19-01-2007
Elske Schotanus, De Moanne, 2007, ôfl. 2, side 42-43 en op eigen webside
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Yvonne Dijkstra, FD 25-08-2007