Dy jonge fan Beintema
anders m. rozendal
kffb, 2006

Teo Beintema hie oer alle boegen in minne start. In moanne te gau op ’e wrâld en as bern gauris siik. Op skoalle wie it fine baaske net yn tel. Mar Teo wie in trochsetter. Wat er yn ’e holle hie, moast en soe trochgean. Draaide it op dizze wrâld net om jild, macht en oansjen? Dêrom gong er yn saken. Guon soene foar him, Teo Beintema, romte meitsje moatte. En as dat net yn goedens koe dan mar yn kweadens.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 01-07-2006