Ut ’e foarein
simy sevenster
friese pers boekerij, 2006

 Yn Ut ’e foarein jout Simy Sevenster in byld fan in jonge boerehúshâlding mei opgroeiende bern. De broerkes Jurjen en Timen wurde grut op it plattelân mei alle frijheden dy’t dêr by hearre. De húshâlding, it wurk, it wolwêzen fan it fee en de húsdieren spylje yn dizze koarte ferhalen de haadrol, tige werkenber beskreaun en faak ek humoristysk.
Simy Sevenster hie jierren lang ûnder de skûlnamme Setske in kollum oer har famyljewederwaardichheden yn it Frysk Lanboublêd. Fanwegen it sukses fan Ut ’e foarein ferskynde yn 2007 in ferfolch .

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 25-05-2007