Moard oan 'e Monsmawei
anders m. rozendal
kffb, 2005

Yn Moard oan ‘e Monsmawei hat Henk Schaafsma op it doarpsfeest wat tefolle yn it bier hongen en komt er de oare moarns mei pineholle fan bêd ôf. Fan in kâlde dûs en in kuierke knapt er op. Mar dan fynt er in eintsje bûten it doarp in frommes. Fermoarde. Sy wie kunde fan Henk. Wa hat har ombrocht? En wat is der de ôfrûne nacht yn en om de feesttinte allegearre bard? En hoe goed koe Henk it frommes eins? Fragen dêr’t de lêzer yn de rin fan dit boek mei konfrontearre wurdt.

Oaren oer dizze titel
Abe de Vries, LC 15-04-2005
Remco Kuiper, FD 18-06-2005
Jitske Kingma, De Moanne, 2005, ôfl. 7, side 55