Nûmers
jaap krol
bornmeer, 2004

Fan boppe-ôf lykje it mar in grize, monotoane blokken te wêzen. In grutte wenwyk, in rjochte strjitte, in hûsnûmer. Minsken steane foar it rút en sjogge nei de foartún, se draaie har om en sjogge nei de achtertún. In situaasje. In mins hat net alles, in mins kin net alles, tinke se. In mins is net alwittend. Dochs wurde se besjoen. Guon rinne tafalich troch de strjitte en belje oan; as der net iepen dien wurdt, sjogge se eefkes troch it rút.

Oaren oer dizze titel
Wieke de Haan, F-side 07-07-2004
Jabik Veenbaas, LC 23-07-2004
Elske Schotanus, de Moanne nr. 8 2004 s. 37-38 en op eigen webside
Lolkje Hoekstra, Farsk 36 - 2004
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Tsjerk Veenstra, FD 23-12-2004
Alpita de Jong, 10 Books from Friesland, septimber 2013