Regaad yn ’e himel
steven sterk
bornmeer, 2004

Andrys van der Keur komt nei in oppassend libben yn 'e himel. It blykt dêr in soadsje te wêzen. It bewâld wurdt net fierd troch God, mar troch Bismarck, Petrus en Jehannes. Der is gjin sprake fan oarder en tucht, earder oarsom. Andrys nimt de taak op him om ris fiks regaad te meitsjen, mar krijt dêrby mei hiel wat partijen en harren belangen te meitsjen. Regaad yn 'e himel is in roman grôtfol sterke stikken, moaie froulju en stjonkende duveltsjes. It is in ûntdekkingstocht troch in himel dêr't ierdske swakheden noch altiten foar master opslane. In satire op macht en leauwe.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, Farsk 40 - 2004
Josse de Haan, 'De glyserinetriennen fan it kristendom' yn: Kidelstiennen heine en slaan s.127-134 (2007)