Teatske Alzum har wrâld
kate ashton
kffb, 2004

Teatske Alzum har wrâld is in stúdzje fan Kate Ashton oer libben en wurk fan skriuwster Teatske Alzum (1899-1962), oanfolle mei in karlêzing út de bondel Diggels, útjûn ta gelegenheid fan it 70-jierrich bestean fan de Kristlik Fryske Folks Bibleteek. Yn it boek sketst Ashton in byld fan it doarp Moarre, dêr’t Teatske Alzum opgroeide en wenne, har bestean yn de hurd feroarjende wrâld healwei de tweintichste iuw en fan har ynstek as skriuwster. De oersetting út it Ingelsk wei is fan Jacobus Knol.

Oaren oer dizze titel
Bram Buruma, FD 19-01-2004