Paadsikers
corry boelens
kffb, 2004

It paad yn in minskelibben rint net altiten as it spoar. Der binne somtiden stroffelstiennen en tûkelteammen dy't oerwûn wurde moatte. Dat ûnderfynt Wytske. Sy is in jonge frou, dy't troch eigen tadwaan min ofte mear allinnich komt te stean yn it grutbringen fan har beide dochters. Sels moat se har paad ek noch sykje. Tagelyk wol se har bern op wei nei de folwoeksenens begeliede. En dat falt net altiten ta.

Oaren oer dizze titel
Gerbrich van der Meer, FD 04-06-2005