Feuilles mortes
josse de haan
útjouwerij venus, 2004

Trije manlju sykje Anna – elk syn eigen. De manlju ferskille tige: ien hat him mei Anna har klean oan de muorre út ’e wrâld weromlutsen, de oare skriuwt brieven dêr’t er Anna har libben rekonstruearret, de tredde siket Anna yn alle Anna’s dy’t er ea moete hat. Hy hat brieven fan Anna.
Ien ding bynt har, se binne sljocht op it liet ‘Les Feuilles Mortes’ fan Juliette Gréco – oer leafdes dy’t stjerre.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 01-10-2004
Albertina Soepboer, Farsk 39 - 2004
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
A.IJ. van den Berg, Boeklog 20-02-2005
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad , op eigen side