In dynamyske diskusje
harmen wind (besoarger)
venus, 2003

Yn dizze bondel binne fan acht auteurs de reaksjes sammele op de essees fan Jabik Veenbaas yn út 2003. Trinus Riemersma, Josse de Haan, Steven H.P. de Jong en Eric Hoekstra bewurken eardere reaksjes op Veenbaas syn wurk. Albertina Soepboer en Gerbrich van der Meer joegen har krityk op in byienkomst fan it Literêr-histoarysk wurkferbân fan de Fryske Akademy yn maart 2003, hâlden nof. it ferskinen fan it boek (Riemersma kaam dêr ek wer op ’e tekst). Jetske Bilker en Tineke Steenmeijer-Wielenga skreauwen har reaksje yn de literêre tydskiften. Harmen Wind sammele de bydragen en joech in ynliedende skôging.

Oaren oer dizze titel
Byienkomst op de Fryske Akademy, LC 15-03-2003
Jelle Krol, LC 28-11-2003
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite