Ut stêd en doarp
reinder brolsma
koperative útjowerij, 2002

De tsien ferhalen yn Ut stêd en doarp geane oer it libben fan faak earme minsken yn Fryslân yn de jierren tweintich. Jildsucht, leafde of de striid om it bestean, Brolsma wie by steat alle dramatyske mooglikheden fan in situaasje te brûken. Seldsum fynfielend skriuwt er yn it iepeningsferhaal ‘It jonkje’ oer it lijen en de earmoede fan de arbeider. Stedstypen en grutte lju typearret er mei myldens en humor.
De ferhalen yn dizze bondel waarden net earder yn boekfoarm útjûn. Mei in ynlieding fan , dy’t in jier foar dizze samling de biografy fan Brolsma publisearre, opnommen yn de Digitale biblioteek op en yn de DBNL*.

Oaren oer dizze titel
*DBNL
Jabik Veenbaas, LC 06-12-2002
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite