Eva Godthelp
lieuwe pietersen
kffb, 2002

Op in reed ûnder Jellum wurdt in jonge frou de auto utset. Se rint nei de Swette ta en treft dêr in man dy’t yn in arke wennet. Hy besiket har oan ’e praat te krijen en hat al gau troch dat der fan alles mei har oan ’e hân is.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 17-05-2002