Grinzen foarby
anders m. rozendal
kffb, 2002

De roman Grinzen foarby giet oer de lange reis dy’t harddrugs meitsje fan Súd-Amearika nei Europa. En dan benammen oer de minsken dy’t dêroan meiwurkje. Wat driuwt har? Wêom stappe se sa maklik oer de grinzen fan wet en moraal hinne? Is it om it jild, it avontuer of beide? Tinke se net oan de brûkers fan it gif, dy’t troch harren tadwaan deroan geane? Yn it boek wurde fjouwer jongelju beskreaun dy’t net mear sûnder drugs kinne. Moatte de omstanners, yn dit gefal neiste famylje, sitten bliuwe dêr’t se sitte en de striid tsjin de drugsmafia oan it gesach oerlitte?

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 22-11-2002