Berjochten út Babel
willem schoorstra
frysk en frij, 2002

Hoe wreed, skrinend of humoristysk geane de minsken mei harsels, mei inoar om – mei har driften, langstmen en ferwachtings? De ferhalen yn Berjochten út Babel jouwe in skerp tekene en skrinend byld.
Berjochten út Babel is it proazadebút fan Willem Schoorstra. It waard rûnom loovjend ûnthelle: ‘In jonge hûn, en hy kin moai blaffe!’ (Eric Hoekstra).

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 29-03-2002
Elske Schotanus, Eigen webside
Sietse de Vries, LC 20-09-2002 (fraachpetear)
Eric Hoekstra, Literere Publikaasjes oersjoch