Lytse roman fan Jon Fels
aggie van der meer
frysk en frij, 2002

De roman Lytse roman fan Jon Fels jout ynsjoch yn it rouproses fan in jonkje fan 9 jier om syn ferstoarne heit. Tagelyk giet it oer pedofily út it eachpunt sjoen fan de pedofyl, de âlder en it bern. It boek oardielet net en is mei in protte ynlibbingsfermogen skreaun.
Fan dit boek ferskynde ek in oersetting troch de skriuwster sels dy't ferskynde ûnder de titel Kleine roman van Jon Fels.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 08-11-2002
Eric Hoekstra as Justus, Farsk 12 - 2003
Elske Schotanus, Kistwurk VIII, desimber 2002, s. 21-24 en op eigen webside

Mear ynformaasje (hjir net digitaal beskikber)
Stephan de Vos, Mokumer Mjitte Nijs, novimber 2002, s. 33-34
Stephan de Vos, Mokumer Mjitte Nijs, febrewaris 2003, s. 19-20
Tsjerk Veenstra, Friesch Dagblad 03-04-2003
Redbad Veenbaas, Hjir, juny 2003, s. 47-49
Meinou Piebenga, De Moanne, maart 2003, s. 58-59