Wa fan de twa
menno janzen
kffb, 2001

Bernard Boersma rekket nei syn ferbliuw yn in konsintraasjekamp yn goede dwaan en besiket syn paad yn de maatskippij fan nei de oarloch werom te finen. Dat jildt ek foar syn persoanlik libben. Sil er it libben troch mei Geartsje Huizinga, by wa't er ûnderdûkt west hat? Of mei Henriëtte du Bois, dêr't er earder mei skarrele? Of is it net wa fan de twa, mar wa fan de trije?

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas yn de LC, 30-03-2001