Berjochten út Boedapest
douwe kootstra
friese pers boekerij, 2001

Hûnderten Hongaarske bern kamen yn de Earste Wrâldoarloch nei Fryslân ta as hûngerevakuee. Magde Rakssányi wie ien fan harren. Sy bedarre yn 1923 by heareboer Pieter Yetsenga yn Arum. As Douwe Kootstra yn de tachtiger jierren nei Roemenië en Hongarije reizget, krijt er it adres mei fan syn freon Renze, in omkesizzer fan Pieter Yetsenga. Mei de al wat âldere Magda ûnstiet in waarm kontakt dat oant 1995 bestean bliuwt. De lêzer leart Hongarije kennen foar en nei de fal fan it Izeren Gerdyn en komt stikje by bytsje ek wat mear te witten oer de achtergrûn fan de tige muzikale Magda en har famylje. Berjochten út Boedapest is in útjefte fan de Stichting It Fryske Boek foar de Boekewike fan 2001.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 16-02-2001
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad 22-02-2001
Yvonne Dijkstra, FD 07-03-2001