Aldfaars grûn
j.p. wiersma
friese pers boekerij, 2001 (santjinde printing)

Aldfaars grûn, de bekende roman fan J.P. Wiersma út 1948, jout in panoramysk byld fan it Fryske plattelân yn it tiidrek 1860-1940. De kleurrike beskriuwing fan it folkslibben, lykas it wilsterflappen, it belslydjeien en hofkesjongen, de kreambesite, it hurdriden en de PC hawwe generaasjes Fryske lêzers oansprutsen. Mar mear eigentiidske ûntjouwingen waarden troch Wiersma mei likefolle ynmoed beskreaun, lykas it ûnstean fan de Jongfryske Mienskip, de opkomst fan it sosjalisme en de koöperative bûterfabriken. Aldfaars grûn waard skreaun yn opdracht fan de Frico en ferskynde by it fyftichjierrich jubileum fan de koöperaasje. It boek is yllustrearre mei tekeningen fan Cornelis Jetses.
Dizze útjefte is yn it ramt fan de rige Fryske Klassiken II.

Oaren oer dizze titel
Freark Dam, Sa sydlings, LC 21-02-1992
Freark Dam, Sa sydlings, LC 10-11-1995
Jabik Veenbaas, LC 30-11-2001