Koartwei
ferskate auteurs
útjouwerij fryslân, 2000

Yn Koartwei (gearstald troch Baukje Wytsma en Ernst Bruinsma) is in ferskaat fan âld en nij proaza te finen fan de lêste 20 jier fan de tweintichste iuw. In grut part fan de ferhalen is spesjaal foar dizze útjefte skreaun. Der binne ek ferhalen opnommen dy’t earder publisearre waarden yn Fryske tydskriften of goed wiene foar de Rely Jorritsmapriis. Yn dat gefal is de namme fan de auteur mei in stjerke markeard.
De skriuwers binne: Froukje Annema*, Wilco Berga, Jetske Bilker, Meindert Bylsma, Joop Boomsma*, Sjoerd Bottema*, Eppie Dam, Hylkje Goïnga*, Lolkje Hoekstra*, Benny Holtrop*, Klaas Jansma, Douwe Kootstra, Tiny Mulder, Durk van der Ploeg, Margryt Poortstra, Trinus Riemersma, Itty Sluis, Hylke Speerstra, Rink van der Velde, Mindert Wijnstra, Baukje Wytsma*.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 10-03-2000