Quatta. Reisskrift 2000
bennie huisman
útjouwerij de goedkoope winkel, 2000

Yn dit boekje stiet it begryp reis sintraal, yn de meast romme opfetting fan de skriuwer. It befettet seis ferslaggen fan reizen yn it hjir en no, mar ek yn it doe en dêr, reizen yn 'e werklikheid en yn 'e fantasij, reizen yn it eigen doarp en yn de fiere frjemde wrâld dêrbûten. It binne ûndersiken nei reismiddels en -mooglikheden, fan foet oant fleantúch, fan ferhaal oan fers. It Reisskrift 2000 is bedoeld as in persoanlik 'tiidskrift' op it tema 'oarsprong en ferwachting'.

Oaren oer dizze titel
Gerbrich van der Meer, FD 08-11-2000