Reinwetter op ’e stêd
LIBBE LEISTRA
ll (eigen behear), 2000

Reinwetter op 'e stêd beslacht it tiidrek 1948-1980, in perioade fan revolúsjonêre feroarings op it plattelân. De stêd as machtssintrum wint oan. Docht it reinwetter op 'e strjitstiennen en it asfalt fan 'e stêd mear fertuten as de rein op bou en greide? It ferhaal is opboud as in rige opsetlike en ûnopsetlike - faak eroatyske - foarfallen wêrby't romanpersonaazjes harsels ôffreegje: Bestiet tafal? Of is der in beskermingel dy't alles stjoert en regelet?

Oaren oer dizze titel