De lêste dûns
lieuwe pietersen
kffb, 2000

Jildert Hoitsma en Frouk Wiarda wenje sûnt in pear jier byinoar. Der is neat dat op spanningen of problemen yn harren relaasje wiist. Mar dan is Frouk samar ynienen ferdwûn. Sûnder in briefke, sûnder in telefoantsje.

Jildert besiket út te finen wêr't se sit en komt der op syn speurtocht efter dat se in eigenaardich ferline hat. Hy begjint te beseffen dat se eins in folsleine frjemdlinge foar him is.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 10-03-2000