Hupsakee en oare ferhalen
anders m. rozendal
kffb, 2009

‘Yn in foarich libben haw ik grif seeman west,’ sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe’t wy omke mei de kloet dwaande seagen...
Mei it fleurige ferhaal ‘Farre’ begjint dizze ferhalebondel dêr’t allerhanne personaazjes yn foarbykomme. Jong en âld, en alles wat dêr tuskenyn sit. Elk, mei syn eigenaardichheden, tekoartkommings of wivelmoedigens, siket it paad troch it libben.
Wolris op in wize dêr’t men jim oer fernuveret of om skodholje moat. Guon fan ’e sechstich ferhalen binne mankelyk, oare spannend of mystyk. Mar humor spilet de boppetoan en faak sil de lêzer glimkje om de nuveraardichheden dy’t er yn dit boek meibelibbet.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker yn de Ljouwerter Krante
Jelle van der Meulen op syn Friese Literatuursite