Frij as de wyn
rommert tjeerdsma
kffb, 2009

It is om 1847 hinne in roerige tiid yn Fryslân. Rispingen mislearje, der binne mûzepleagen en sykten yn ’e ierappels en yn it fee meitsje dat in grut part fan ’e befolking yn earmoed libje moat. Alhoewol’t it swurd fan ’e honger hieltyd skerper field wurdt, binne der inkelden dy’t profitearje fan dizze tastân en der goed jern by spinne.
Twa froulju mei in folslein ferskillende eftergrûn stribje beide op har eigen wize nei wat mear frijheid. Se besykje de libbenswei dy’t foar har útstippele is te ferlitten en út eigen fearren te fleanen.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 03-04-2009