it kweade wiif fan hylpen
mindert wijnstra
afûk, 1997

Okke-hel, Barrahûs, De Skilige Piip en it Reaklif binne bekende lokaasjes dêr’t in âlde sêge of leginde oan ferbûn is. Der binne lykwols folle mear fan dy plakken. Ferteller Mindert Wijnstra, bekend fan syn ferhaletochten op ‘e fyts, hat yn dizze bondel sechstich (folks)ferhalen byinoar brocht dy’t rûnom yn Fryslân spylje. Fan al dy ferhalen is op it plak sels noch wat werom te finen yn it lânskip of yn in oare taastbere foarm. 

Oaren oer dizze titel