Op 'e flecht
eize de boer
Friese Pers Boekerij, 1989

Op 'e flecht is de earste roman fan Eize de Boer. Reade tried yn dit ferhaal is in fakânsje fan automonteur Atze Seferein en syn maat Halbe yn Valkenburg. Fakânsjeleafde Gea hâldt him wakker yn'e besnijing, tagelyk sit er oantangele mei konflikten thús en ûnfrede mei syn wurk. Stadichoan rint Atze fêst, in situaasje dêr't er op alle mooglike manier út besiket te kommen. Uteinlik swalket er troch de stêd om út te kommen op in brêge, stoarjend nei it swarte wetter. Hoe moat er fierder?

Oaren oer dit boek
Freark Dam, De Strikel, 06-1989
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad 27-04-1989
Anne Wadman, Frysk en Frij 06-05-1989
Rients de Boer, FD 05-08-1989
Jan Wybinga, LC 02-06-1989

Mear ynformaasje
Jitske Kingma, FD 27-04-1989 (fraachpetear)
Jan Jongsma, Frysk en Frij  27-05-1989 (fraachpetear)