De bêste Fryske ferhalen
tiny mulder
friese pers boekerij, 1988

Yn har ferhalen lit Tiny Mulder sjen hoe ticht humoristyske en oangripende mominten yn it minskebestean faak ticht by elkoar lizze. De haadpersoanen yn dizze bondeling ferhalen bedarje op in krúspunt yn har libben. Hantwizers steane der net by. Hokker kant no út? Guon dogge in kar, oaren litte har liede en komme earne teplak, somliken libje yn riedsels fierder.
Dizze samling fan fjirtjin ferhalen befettet wurk út it literêr tydskrift De Tsjerne, letter wurk dat in Rely Jorritsmapriis krige en fiif nije ferhalen út 1988.

Oaren oer dizze titel