Ûnderweis
bonne speerstra
bornmeer, 2018

Nei it suksesfolle debút Oer Twa Brêgen is dit Bonne Speerstra syn twadde boek, mei de titel  Ûnderweis. Hjiryn beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en oangripende moetings út syn bestean as feehanneler. Tagelyk fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra’s en dêrmei ek de ûntjouwing fan it boerelibben yn Fryslân. Yn Ûnderweis jout Speerstra mei in myld each en gefoel foar humor stal oan de ferhalen fan en oer it plattelân.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 09-11-2018 (fraachpetear)