de jorwerter dweilstikken
douwe de bildt
bornmeer, 2018

De Jorwerter Dweilstikken bestiet út in seleksje fan ferhalen dy’t ferteld wurde oan de stamtafel fan it kafee yn Jorwert. Dêrmei is it in earbetoan oan it doarp mei syn kleurrike ynwenners: ambachtslju, boeren, middenstanners, dûmnys en notarissen. It binne gauris sterke ferhalen dêr't de humor foar master yn opslacht.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 07-09-2018 (fraachpetear)
Jaap Krol, FD 06-10-2018