Sipke's Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht
Lida Dykstra
Afûk, 2018

Sipke syn Alvestêdetocht is in twatalich boekje skreaun troch Lida Dykstra. Pake Pipermûs docht mei oan de Alvestêdetocht, dat fynt er it moaiste wat der is. Wat er net wit is dat Sipke, syn pakesizzer, stikem yn syn tas krûpt is, want Sipke woe ek sa graach meiride en Fryslân sjen.

Oaren oer dizze titel
Omrop Fryslân, 20-02-2018 (oer de presintaasje)