De Bonsterkes op 'e terp
Hanneke de Jong
Afûk, 2018

De Bonsterkes op 'e terp is in boek skreaun troch Hanneke de Jong. Joery en Nine Bonsma wennen earst noch yn 'e stêd. Mar no binne se ferhuze nei in doarp en dat is wenne, foaral foar Joery, dy't it net sa maklik fynt om in pear freonen te finen. Sil it him slagje?

Dit boek wie yn 2018 it Aksjeboek foar Bern.

Oaren oer dizze titel
Dick Huitema, Boekenbijlage 29-09-2018
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 16-10-2018