It leafst bin ik in fûgel
Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, ArjAn en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma
Afûk, 2018

It leafst bin ik in fûgel is in poëzyboek foar lêzers fan 9 oant 99 jier. In grut ferskaat oan Fryske dichters levere bydragen foar dit boek. De yllustraasjes binne makke troch Marijke Klompmaker.

Oaren oer dizze titel