Sirkus PeM en de ûlewapper
Mindert Wijnstra
Afûk, 2018

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes.Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou – al giet net alles sa’t se it bedoeld ha. Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar al hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten … foar Pier en Marieke.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 17-09-2018